eXTReMe Tracker

Historia
Matusiewicz, Matusewicz albo Matuszewicz – polska-białoruska-litewska rodzina szlachecka przynależna do herbu Łabędź, wzmiankowana na Litwie i Żmudzi w roku 1674. Ta późna stosunkowo informacja wynika stąd, że rodzina ta jest gałęzią książąt Giedroyciów, rodziny wielce rozrodzonej na terenie całego Wielkiego Księstwa Litewskiego od Inflant do Podkarpacia, występującej od linii książęcej do zupełnie spauperyzowanej. To jeden z najstarszych rodów litewskich. Jedna z nich od imienia Mathias (Maciej, Mateusz, Matias, Matys, Matus), przyjęła nazwisko Matuszewicz.

Na Litwie występowały obok siebie różne linie tego rodu z czasem jeszcze bardziej rozczłonowane. Używały nazwisk wywodzących się z tego samego pnia, ale już ukształtowanych. Jednak już w wieku XVIII nie przyznawano się do wywodu z linii książęcej Gedroyciów. Rodziny te istniały więc jako niezależne i samodzielne. Jako ród rdzennie litewski używał tam nazwiska w formie Matusevicius ("c" czytane jak "cz"). Polskie formy nazwiska to:
Matusewicz - herbu Łabędź – osiedli najliczniej w powiecie wileńskim i kowieńskim, choć i w innych bywali.
Matuszewicz – herbu Łabędź – osiedli w dobrach Dapszany w powiecie upitskim.
Matuszewicz – Kowszewicz – herbu Łabędź.

Matusiewicz - herbu Łabędź, Lubicz i Ślepowron. Występowali głównie w powiecie trockim.

Geograficzne zamieszkiwanie naszej rodziny na przestrzeni wieków rozszerzało się. Wydarzenia XX wieku najpierw w Imperium Rosyjskim, a później w ZSRR intesyfikowało ten proces i dzieki temu członkowie rodziny osiedlali sie w Zachodniej Europie, a później w Ameryce Północnej i Południowej. Kolejny fale emigracji to okres II wojny światowej i bezpośrednio po wojnie kiedy to Matusy dotarli na wszystkie kontynenty, a czego odbicie mozna znale źć przeglądając rozdział „My”.

Jesli chodzi o religijną przynależność Matusow to należy podkresli ć, że geograficzne i czasowe fakty pozwalaj ą z dużą dozą stwierdzi ć ze rodzina ta ma katolickie korzenie. Oprócz katolickiej istnieje te ż żydowska galąź Matusów i według starych przekazów wynikało to z tego że Żydzi mieszkający na Białorusi i Litwie przyjmowali lokalne nazwiska albo też dodawali do swojego imienia lokane końcówki –icz, albo icius. Stąd też wywodzą si ę stare żydowskie rody z białoruskimi korzeniami: Rabinowicz, Fajsubowicz, Abramowicz czy też Isakowicz.